Shop

 • Hair Care
 • Skin Care
 • Personal Care

Follow

 • Facebook
 • Instagram
Uw winkelmand is op het moment leeg.
 • Hair Care
 • Skin Care
 • Personal Care

Algemene Voorwaarden

1. Introductie

Philip Martin's BE/NL ("Philip Martin's", "wij", "ons" of "onze") bieden u de inhoud en diensten die op deze site beschikbaar zijn aan in overeenstemming met de volgende algemene voorwaarden, ons privacybeleid en andere algemene voorwaarden en richtlijnen die u doorheen op onze site kan terugvinden en die gerelateerd zijn met bepaalde functionaliteiten, eigenschappen of promoties alsook de klantendienst, en welke allen geacht worden deel uit te maken van en inbegrepen te zijn in deze algemene voorwaarden (gezamenlijk, de "Gebruiksvoorwaarden van de Website"). De Gebruiksvoorwaarden van de Website zijn van toepassing op alle bezoekers en/of gebruikers van de site.

2. Uw verplichtingen en verantwoordelijkheden

Bij het betreden of gebruiken van de site moet u zich houden aan deze gebruiksvoorwaarden van de website, alsook aan de speciale waarschuwingen of instructies betreffende toegang en gebruik zoals op de site vermeld. U zal altijd handelen volgens de wet, de gewoonten en de regels van de goede trouw. Het aanbrengen van veranderingen of wijzigingen aan de site of aan enige inhoud of diensten die op deze site kunnen voorkomen is strikt verboden, alsook iedere aantasting van de integriteit of de goede werking van de site. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van enige andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden van de website zult u, indien u achteloos of opzettelijk één van de verplichtingen uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden van de website niet nakomt, aansprakelijk zijn voor alle verliezen en alle schade die dit kan teweegbrengen bij Philip Martin's BE/NL, onze verbonden ondernemingen, partners of licentiegevers.

3. Privacy

Gelieve ons privacybeleid te lezen dat deel uitmaakt van deze gebruiksvoorwaarden van de website en telkens van toepassing is wanneer u de site bezoekt, zodat u onze privacy praktijken begrijpt.

4. Intellectuele eigendom

Alle informatie en inhoud die beschikbaar zijn op de site en diens "look and feel", met inbegrip van doch niet beperkt tot handelsmerken, logo's, dienstmerken, teksten, grafieken, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips, data compilaties en software, en de verzameling en organisatie daarvan (gezamenlijk, de "inhoud"), is eigendom van Philip Martin's BE/NL, haar verbonden ondernemingen, partners of licentieverstrekkers, en is beschermd onder de Europese en internationale wetgeving, met inbegrip van doch niet beperkt tot wetgeving inzake copyright, auteursrechten en naburige rechten, rechten op databanken, software rechten, modellen en merken.

Met uitzondering van hetgeen uiteengezet wordt in artikel 5 betreffende de beperkte licenties, of zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving, mag noch de inhoud, noch enig onderdeel van de site, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming gebruikt, gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, verkregen, gewijzigd of op een andere wijze geëxploiteerd worden, zij het volledig of ten dele en dit ongeacht de redenen die daarvoor worden ingeroepen.

5. Beperkte licenties

We verlenen u een beperkte, herroepbare en niet-exclusieve licentie om de site te bezoeken en er persoonlijk gebruik van te maken. Deze beperkte licentie omvat niet het recht om:

 • te framen of framing-technieken te gebruiken om de site of enig gedeelte daarvan in te sluiten;
 • de site of enige en/of alle inhoud te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen, te verkopen, in licentie te geven of te downloaden (behalve ‘caching' of wanneer noodzakelijk om de site te bekijken);
 • gebruik te maken van de site of diens inhoud voor andere redenen dan persoonlijk gebruik;
 • afgeleide werken gebaseerd op de site of op enige en/of alle inhoud, te wijzigen, te herzien, te maken of te creëren, behalve in de mate een dergelijk recht niet beperkt kan worden onder de toepasselijke wetgeving;
 • boekhoudkundige informatie te verzamelen ten voordele van uzelf of een andere partij;
 • om het even welke metatags of enige andere 'verborgen tekst' te gebruiken, door gebruik te maken van enige en/of alle inhoud; of
 • software robots, spiders, crawlers of vergelijkbare hulpprogramma's te gebruiken voor het verzamelen en verkrijgen van gegevens of enige andere actie te ondernemen die een onredelijke last op onze infrastructuur legt.

U moet alle bedrijfseigen informatie die op de site voorkomt of daarmee verbonden is of in de site inbegrepen is, zonder wijzigingen aan te brengen, behouden.

We kennen u eveneens een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht toe om een hyperlink te creëren naar de homepage van de site, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Een website die de toegang naar onze site mogelijk maakt

 • mag alleen linken naar onze homepage en mag in geen geval een kopie maken van de Inhoud ervan;
 • mag niet suggereren dat we een dergelijke website of de diensten of producten die erop worden aangeboden steunen;
 • mag zijn relatie met ons niet verkeerd voorstellen;
 • mag geen inhoud bevatten die als smakeloos, obsceen, beledigend of controversieel zou kunnen worden geïnterpreteerd en mag enkel inhoud bevatten die legaal en geschikt is voor alle leeftijden;
 • mag ons of onze producten of diensten niet voorstellen op een onjuiste, misleidende, minachtende of op andere wijze beledigende of aanstootgevende manier, of ons associëren met ongewenste producten, diensten of meningen; en
 • mag niet linken naar een andere pagina van de site dan de homepage.

We behouden ons naar eigen goeddunken het recht voor om u te verzoeken om elke link naar onze site te verwijderen, en na ontvangst van dergelijk verzoek zal u dergelijke link onmiddellijk verwijderen en iedere linking stopzetten tenzij het afzonderlijk uitdrukkelijk en schriftelijk door ons toegelaten werd om het linken te hervatten.

Elk ongeoorloofd gebruik door u van de site of enige en/of alle inhoud, beëindigt automatisch en onmiddellijk de beperkte licenties uiteengezet in dit artikel 5, en dit zonder afbreuk te doen aan de andere rechtsmiddelen voorzien in het toepasselijke recht of in deze gebruiksvoorwaarden van de website.

6. Links naar derden

We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van off-site pagina's of enige andere websites waarnaar onze site gelinkt wordt of dewelke naar onze site linken. Links die verschijnen op onze site zijn er enkel voor het gemak van onze gebruikers en hun aanwezigheid betekent niet dat wij of onze verbonden ondernemingen of partners er de inhoud, de producten, de diensten of de leveranciers van goedkeuren. Wanneer u zelf links creëert naar of vanaf om het even welke off-site pagina's of andere websites is dat op eigen risico. We zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van off-site pagina's noch staan wij in voor de aanbiedingen daarvan, of van enige andere websites waarnaar op onze site wordt gelinkt of dewelke naar onze site linken, noch kunnen wij enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen voor de handelingen, inhoud, producten of diensten van dergelijke pagina's en websites, met inbegrip van doch niet beperkt tot hun privacybeleid en algemene voorwaarden. Wij raden u aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van alle off-site pagina's en andere websites die u bezoekt aandachtig te lezen.

7. Speciale eigenschappen, functionaliteiten en gebeurtenissen

De site kan bepaalde speciale eigenschappen en functionaliteiten of gebeurtenissen (zoals wedstrijden, loterijen of andere aanbiedingen) aanbieden die

 • onderworpen kunnen zijn aan gebruiksvoorwaarden, regels en/of maatregelen bovenop of in plaats van deze gebruiksvoorwaarden van de website; en
 • door ons of door derden aangeboden worden.

In dergelijk geval zullen we u hiervan in kennis stellen en indien u ervoor kiest voordeel te trekken uit deze aanbiedingen, dient u in te stemmen met de toepasselijkheid van dergelijke bijkomstige of afzonderlijke gebruiksvoorwaarden, regels en/of richtlijnen.

8. Voorstellen

Ons beleid bestaat erin om spontane voorstellen en ideeën te weigeren. Ondanks ons beleid omtrent spontane suggesties en ideeën, zullen wij eender welke vragen, feedback, suggesties, ideeën of andere informatie die u ons doorgeeft (hierna gezamenlijk: "voorstellen") als niet-bedrijfseigen en niet-confidentieel behandelen. In overeenstemming met de bepalingen van ons privacybeleid verleent u ons bij het doorsturen of posten van eender welk voorstel, een niet-exclusief, royalty vrij, overdraagbaar, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om het voorstel te kopiëren, te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te publiceren, in licentie te geven, te verdelen, te verkopen of te bestemmen naar eigen goeddunken, met inbegrip van doch niet beperkt tot: een voorstel geheel of gedeeltelijk te kopiëren, er afgeleide werken uit te creëren, een voorstel te verdelen en te exposeren in welke vorm, medium of technologie dan ook, ongeacht of deze nu reeds gekend zijn dan wel later ontwikkeld zullen worden, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, en dit als een deel van andere werken of op zichzelf staand, of het voorstel te gebruiken in of voor onze producten of diensten, wereldwijd en voor de volledige duur van de bescherming van de gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. U gaat er ook mee akkoord dat uw voorstellen in geen geval teruggegeven kunnen worden en dat wij uw voorstellen en alle ideeën, concepten of knowhow die hierin vervat zijn kunnen gebruiken zonder enige geldelijke compensatie of enige andere vorm van beloning en dit voor eender welk doel, met inbegrip van doch niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren, verdelen en verhandelen van producten.

Als u een voorstel indient, dan verklaart en waarborgt u dat u de rechten verbonden aan het voorstel bezit of er op een andere manier zeggenschap over heeft. Bovendien verklaart en waarborgt u dat een dergelijk voorstel geen software virussen, commerciële informatie, kettingbrieven, massamailings of enige andere vorm van "spam" uitmaakt of bevat. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet uitgeven voor een andere persoon of entiteit of ons op een andere manier misleiden omtrent de oorsprong van uw voorstel. U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren voor claims die voortvloeien uit of samenhangen met een eis aangaande eender welk recht en betreffende gelijk welk voorstel of voor enige schade die voortvloeit uit een voorstel.

9. Gebruikersinhoud

Wanneer u gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, grafieken, beelden, tekeningen, video’s, berichten of andere materialen ("gebruikersinhoud") overdraagt, upload, post, e-mailt of anderszins beschikbaar maakt op de site, bent u volledig verantwoordelijk voor deze gebruikersinhoud. Dergelijke gebruikersinhoud maakt een voorstel uit onder artikel 8. Dit betekent dat alle derden, en niet wij, volledig verantwoordelijk zijn voor alle gebruikersinhoud die zij op de site plaatsen. U stemt ermee in u niet in te laten met of anderen bij te staan of aan te moedigen om zich in te laten met het overdragen, uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins beschikbaar maken op de site van gebruikersinhoud

 • die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, treiterend, nadelig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, inbreukmakend op iemands privacy, haatvol, of raciaal, etnisch of anderszins ontoelaatbaar is;
 • die u niet beschikbaar mag maken krachtens enige wet of krachtens een contractuele of fiduciaire relaties;
 • waarvan u weet dat ze foutief, onnauwkeurig of misleidend is;
 • waarvoor u werd vergoed of waarvoor u enige vergoeding ontvangen hebt van een derde; of
 • die een inbreuk is op enig patent, handelsmerk, bedrijfsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van enige partij.

Bovendien stemt u ermee in geen software virussen, ongevraagde of niet-toegelaten reclame, sollicitatie of promotiemateriaal, met inbegrip van kettingbrieven, massa mailings, of enige vorm van "spam" over te dragen, up te loaden, te posten, te e-mailen of anderszins beschikbaar te maken. U stemt er verder mee in om

 • u niet uit te geven voor een andere persoon of entiteit, of uw verwantschap met een bepaalde persoon of entiteit op valse wijze te verklaren of anderszins verkeerd voor te stellen;
 • geen derde te "stalken" of anderszins te intimideren, met inbegrip van het bepleiten van intimidatie van een ander of enige partij in de val te lokken of schade toe te brengen, met inbegrip van het berokkenen van schade op enige manier aan minderjarigen;
 • geen briefhoofden te vervalsen of anderszins kentekens te manipuleren teneinde de oorsprong van enig gebruikersinhoud te verbergen;
 • niet opzettelijk of onopzettelijk enige toepasselijke lokale, nationale of internationale wetgeving te schenden; of
 • geen persoonlijk identificeerbare gegevens over andere gebruikers te verzamelen of op te slaan.

We onderschrijven of controleren de op de site overgedragen of geplaatste gebruikersinhoud niet en we bieden bijgevolg geen garanties betreffende de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van de gebruikersinhoud. U begrijpt dat u door het gebruik van deze site blootgesteld kunt worden aan gebruikersinhoud die beledigend, onbehoorlijk of ontoelaatbaar is voor u. We zijn in geen enkel geval op enige wijze verantwoordelijk voor enige gebruikersinhoud, met inbegrip van doch niet beperkt tot fouten of weglatingen in gebruikersinhoud, of voor enig door u opgelopen verlies of schade van enigerlei aard ten gevolge van het gebruik van enige gebruikersinhoud die werd overgedragen, geüpload, gepost, gemaild of anderszins ter beschikking gesteld via deze site.

U erkent dat wij het recht hebben (doch niet de verplichting) om naar eigen goeddunken te weigeren om gebruikersinhoud te posten dan wel te verwijderen en wij houden ons het recht voor om eender welke gebruikersinhoud te wijzigen, in te korten of te verwijderen. Zonder de algemeenheid van het voorgaande of van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden van de website te beperken beschikken wij over het recht om alle gebruikersinhoud te verwijderen die deze gebruiksvoorwaarden van de website schendt of anderszins ontoelaatbaar is en we behouden ons het recht voor om diensten te weigeren zonder daar voorafgaandelijk kennis van te geven aan gebruikers die een inbreuk maken op deze gebruiksvoorwaarden van de website of andermans rechten schenden.

10. Klachten betreffende inbreuken

We respecteren andermans intellectuele eigendom. Indien u vermoedt dat een werk op de site op zodanige wijze werd gekopieerd dat het een inbreuk inhoudt op een intellectueel eigendomsrecht, gelieve hier te klikken om te ontdekken hoe u ons in kennis stelt van een beweerde inbreuk.

11. Uw account

U kunt zich op de site aanmelden wanneer u 18 jaar of ouder bent. Bent u jonger dan 18 jaar, dan mag dat niet. Wanneer u ouder bent dan 18 en u wilt zich aanmelden, dient u ten behoeve van uw account een e-mailadres/gebruikersnaam en wachtwoord te hebben. U bent zelf ervoor verantwoordelijk dat uw account, gebruikersnaam en wachtwoord geheim blijven en dat niet iedereen toegang tot uw computer heeft. Ook dient u zelf ervoor te zorgen dat de betreffende gegevens actueel, volledig en juist zijn. U gaat ermee akkoord dat alle activiteiten die via uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord plaatsvinden, onder uw verantwoordelijkheid vallen. U verbindt zich om uitsluitend actuele, volledige en juiste informatie te verstrekken. Wanneer u namens iemand anders op de site inlogt en daarvan gebruikmaakt, wordt u geacht bevoegd te zijn om die persoon als principaal te binden aan het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden van de website. Voor zover u die bevoegdheid niet heeft, zijn deze gebruiksvoorwaarden van de website bindend voor uzelf en bent u aansprakelijk voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door het onrechtmatige gebruik van de site of de inhoud als gevolg van het inloggen op of het gebruik van de site als hiervoor bedoeld.

12. Productomschrijvingen

Wij doen er redelijkerwijs alles aan om ervoor te zorgen dat alle bijzonderheden, omschrijvingen, afbeeldingen en prijzen van de producten op deze site juist zijn op het moment dat de betreffende informatie in het systeem wordt ingevoerd. Wij garanderen echter niet – voor zover dit wettelijk is toegestaan – dat de productomschrijvingen, kleurstellingen en andere content op de site juist, volledig, betrouwbaar en actueel zijn en geen fouten bevatten. Hoewel we ernaar streven om de site zo actueel mogelijk te houden, is het mogelijk dat de informatie die op een bepaald moment op deze site wordt vermeld, met inbegrip van productomschrijvingen, niet altijd precies met een product overeenkomt op het moment dat u een bestelling plaatst.

13. Verklaringen en garanties: beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht wordt deze site weergegeven "zoals het is". We geven geen verklaringen of garanties van welke aard ook, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van latente/verborgen gebreken in verband met deze gebruiksvoorwaarden van de website of de site, met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties betreffende verkoopbaarheid, het niet-overtreden van of de geschiktheid voor een bepaald doel, of latente/verborgen gebreken, behalve in de mate dat dergelijke verklaringen en garanties niet wettelijk uitsluitbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij, voor zover en in de ruimste mate toegestaan door de toepasselijke wetgeving, in geen enkele omstandigheid (zij het contractueel, buitencontractueel (daarin inbegrepen nalatigheid), inzake latente/verborgen gebreken of op gelijk welke andere basis) verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige

 • onderbreking van commerciële activiteiten;
 • vertraagde toegang of onderbreking van de toegang tot de site;
 • het niet afleveren of verkeerd aanleveren van gegevens, de ontaarding, vernietiging of wijziging van gegevens:
 • verlies of schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit transacties met of de aanwezigheid van off-site links op de site;
 • computervirussen, het falen of slecht functioneren van het systeem hetgeen kan plaatsvinden in het kader van uw gebruik van de site, daarin inbegrepen tijdens hyperlinks naar of van websites van derden;
 • enige onnauwkeurigheden of weglatingen in de inhoud; of
 • gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle vallen.

Verder zijn wij ook niet aansprakelijk, voor zover en in de ruimste mate toegestaan door de toepasselijke wetgeving, voor enige indirecte, speciale, bestraffende (‘punitieve’), incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook (inclusief verlies van winsten, verlies van spaargelden, zaken, omzet, en gegevens alsook aanspraken van derden) die samenhangt met de site of uw gebruik daarvan ongeacht onze manier van handelen (op grond van een contract, een onrechtmatige daad – met inbegrip van nalatigheid – of een andere wijze), zelfs als wij op de hoogte werden gebracht van de mogelijkheid dat dergelijke schade zich zou voordoen en in geen geval zal onze globale totale aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook hoger zijn dan honderd euro (€ 100,00). Aangezien sommige landen het uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke landen beperkt tot in de ruimste mate toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid zullen niet van toepassing zijn indien de aansprakelijkheid het gevolg is van opzet of grove schuld van de tot de leidinggevenden behorende ondergeschikten van Philip Martin's online.

Het vorenstaande laat uw wettelijke rechten als consument op grond van het toepasselijke recht onverlet.

14. Schadeloosstelling

Voor zover, en in de ruimste mate, toegestaan door de toepasselijke wetgeving gaat u ermee akkoord ons te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren voor elke vorm van verlies, schade of kosten, met inbegrip van de redelijke honoraria van advocaten, ten gevolge van een rechtsvordering, eis of handeling van een derde en welke voortvloeit uit uw gebruik van de site of inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden van de website. U gaat er ook mee akkoord ons schadeloos te stellen voor elke vorm van verlies, schade of kosten, met inbegrip van de redelijke honoraria van advocaten, welke voortvloeien uit uw gebruik van software robots, spiders, crawlers of gelijkaardige tools voor het verzamelen en bekomen van gegevens, of enige andere actie die u onderneemt en die een onredelijke last op onze infrastructuur legt.

15. Toepasselijk recht en geschillen

Deze gebruiksvoorwaarden van de website worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden van de website of de site zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

16. Toestemming om kennisgevingen elektronisch te ontvangen via plaatsing op de site en via e-mail

U stemt ermee in om alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicaties (gezamenlijk "kennisgevingen") waarnaar deze gebruiksvoorwaarden van de website verwijzen elektronisch van ons te ontvangen, met inbegrip van doch zonder beperking, via e-mail of via het plaatsen van berichten op deze site. U stemt ermee in dat alle kennisgevingen die wij op elektronische wijze aan u verstrekken, en elke toestemming die u via elektronische weg aan ons verleent (b.v. door een hokje aan te vinken), voldoen aan alle wettelijke vereisten opdat dergelijke communicatie schriftelijk en ondertekend zou zijn. Teneinde afstand te doen van uw toestemming om alle kennisgevingen elektronisch te ontvangen, moet u ons in kennis stellen van de intrekking van zulke toestemming via e-mail op support@philipmartins.nl en moet u het gebruik van deze site stopzetten. In dergelijk geval zullen alle rechten die aan u overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden van de website werden toegekend van rechtswege ingetrokken worden, met inbegrip van doch zonder daartoe beperkt te zijn, de beperkte licenties zoals uiteengezet in artikel 5. Jammer genoeg kunnen we de voordelen van deze site niet verschaffen aan gebruikers die niet kunnen instemmen met de elektronische ontvangst van kennisgevingen. Deze toestemming tot het ontvangen van kennisgevingen staat volledig los van enige keuze die u zou maken met betrekking tot het ontvangen van marketingcommunicaties. De keuzemogelijkheden met betrekking tot het ontvangen van marketing communicatie worden uiteengezet in ons privacybeleid.

17. Algemeen

U erkent en gaat ermee akkoord dat deze gebruiksvoorwaarden van de website de volledige en exclusieve overeenkomst tussen ons uitmaken voor wat betreft het gebruik van de site en dat ze alle eerdere voorstellen, overeenkomsten en andere communicaties teniet doen en beheersen.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze gebruiksvoorwaarden van de website op eender welk moment te wijzigen door de veranderingen op de site te plaatsen en een bericht te verspreiden betreffende de wijziging voor zover dit wettelijk is toegestaan. De wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht van zodra ze op de site geplaatst zijn en nadat de kennisgeving omtrent deze wijzigingen vrijgegeven werd. Wanneer u de site vervolgens verder gebruikt, duidt dat op uw akkoord met alle gewijzigde gebruiksvoorwaarden van de website. U moet zich onmiddellijk neerleggen bij deze beëindiging of elke andere kennisgeving, daarin ingrepen, indien van toepassing, het stopzetten van alle gebruik van de site.

Niets in deze gebruiksvoorwaarden van de website mag opgevat worden als het oprichten van een agentschap, partnerschap of andere vorm van samenwerking tussen ons. Indien wij zouden nalaten u te verzoeken om enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden van de website uit te voeren, tast dit geenszins ons volledige recht aan om dergelijke uitvoering op een later moment te vragen, noch zal onze verklaring met betrekking tot een inbreuk op één of andere bepaling aanzien worden als een verklaring van afstand met betrekking tot deze bepaling zelf. Ingeval een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden van de website niet-afdwingbaar of nietig blijkt te zijn volgens het toepasselijke recht of de nietigheid ervan wordt uitgesproken door de bevoegde rechtbank, dan zorgt deze niet-afdwingbaarheid of nietigheid er niet voor dat de gebruiksvoorwaarden van de website niet afdwingbaar of nietig zijn in hun geheel maar zullen deze bepalingen, in de mate van het mogelijke, aangepast worden door de oordelende instantie teneinde de oorspronkelijke doelstellingen van partijen weer te geven, zoals aangegeven in de oorspronkelijke bepalingen.

Heeft u vragen omtrent deze algemene voorwaarden, gelieve ons dan te contacteren via e-mail support@philipmartins.nl.

18. Beleid inzake klachten betreffende inbreuken

Indien u vermoedt dat intellectueel eigendomsrechtelijk beschermde materialen op zodanige wijze gekopieerd werden dat het een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten inhoudt, gelieve dan een e-mail of een schriftelijke kennisgeving te sturen naar onze aangewezen agent voor kennisgevingen van inbreuken en hem het volgende te verstrekken:

 • een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen in naam van de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht dat vermoedelijk werd geschonden;
 • identificatie van het (de) intellectuele eigendomsrecht(en) beschermd werk(en) waarvan u beweert dat ze geschonden word(t)(en);
 • een beschrijving van het materiaal waarvan u beweert dat het geschonden werd en de locatie van dat materiaal op de site;
 • uw adres, telefoonnummer en e-mail adres;
 • een verklaring waarin u zegt te goeder trouw te geloven dat het gebruik van het materiaal op de door u betwiste wijze niet toegestaan werd door de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht, diens vertegenwoordiger, of de wet; en
 • een verklaring waarin u, op straffe van meineed, stelt dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving nauwkeurig is en dat u de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht bent of gemachtigd bent om te handelen in naam van de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht.

Onze aangewezen agent voor kennisgevingen van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten is Ramon Falasco CEO van

Philip Martin's BE/NL
Utrechtseweg 110B
6862 AP, Oosterbeek
Nederland

E-mail: info@philipmartins.nl
Telefoon: +31 26 388 6117

De contactgegevens hierboven worden uitsluitend verleend om Philip Martin's BE/NL online in kennis te stellen dat er mogelijkerwijs een inbreuk werd gepleegd op intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd materiaal. Alle andere vragen zullen via dit proces geen antwoord krijgen en moeten gericht worden aan onze customer support via e-mail naar support@philipmartins.nl.

Philip Martin's

Shop

Follow

 • Facebook
 • Instagram
© 2020 Philip Martin's Benelux